header-front

the diamonds_685_458_90 loopgroep kids 3_685_513_90

Huishoudelijk reglement

- Hoofdstuk 1.   Doel van de vereniging

- Hoofdstuk 2.   Leden

- Hoofdstuk 3.   Verkrijgen van het lidmaatschap

- Hoofdstuk 4.   Rechten van leden

- Hoofdstuk 5.   Contributies en donaties

- Hoofdstuk 6.   Kleding

- Hoofdstuk 7.   Bestuur

- Hoofdstuk 8.   Benoeming en benoembaarheid

- Hoofdstuk 9.   Bestuursvergaderingen

- Hoofdstuk 10. Dagelijks bestuur

- Hoofdstuk 11. Voorzitter

- Hoofdstuk 12. Secretaris/ledenadministratie

- Hoofdstuk 13. Penningmeester

- Hoofdstuk 14. Kascommissie

- Hoofdstuk 15. Overige commissies

- Hoofdstuk 16. Technische leiding

- Hoofdstuk 17. Algemene vergaderingen

- Hoofdstuk 18. Besluitvorming

- Hoofdstuk 19. Oplegging van straffen

- Hoofdstuk 20. Verenigingsorgaan

- Hoofdstuk 21. Afdelingen

- Hoofdstuk 22. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

- Hoofdstuk 23. Slotbepaling

 


Hoofdstuk 1.   Doel van de vereniging


Gymnastiekvereniging DOL/OLYMPIA Combinatie tracht het in artikel 2 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

- het verzorgen van lessen in gymnastiek, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek, trampoline springen en dergelijke, evenals in alle sport- en/of recreatieve activiteiten, die door de KNGU en door de eigen vereniging worden bevorderd;
- het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de in het vorig punt genoemde activiteiten;
- het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan, door of namens de KNGU georganiseerde opleiding, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de bij punt 1 genoemde activiteiten;
- alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Hoofdstuk 2.   Leden

 

Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren onderscheid in contributie en (eventueel) inschrijfgeld en worden de clubleden onderverdeeld in de volgende categorieën.

De vereniging kent de volgende categorieën clubleden:

- Gymnastiek Jongens/Meisjes
- Selectie gymnastiek Jongens/Meisjes
- Springgroep
- Selectie springgroep
- Aerobics
- Selectie Aerobics
- Trimheren
- Dames recreatief

- Loopgroep  

  

Hoofdstuk 3.   Verkrijging van het lidmaatschap

 

De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld formulier (het aanmeldingsformulier) en een machtigingsformulier dat samen met het informatieblad aan het kandidaat-lid wordt verstrekt.

Het informatieblad vermeldt in elk geval:
a. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;
b. (in) de indeling van de clubleden in leeftijd en activiteitengroepen;
c. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen- en wedstrijdmogelijkheden evenals overige activiteiten;
d. de rechten en verplichtingen van de leden;
e. de voor de verschillende categorieën van leden geldende verenigings- en bondscontributies;
f. het bij toetreding (eventueel) verschuldigde inschrijfgeld.

Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat-lid (of door de wettelijke vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd:

- de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie

- aan welke les(sen) het kandidaat-lid wenst deel te nemen;
- het rekeningnummer voor automatische incasso van de contributie en de bondscontributie;
- dat het lid in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.

Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat lid of diens wettelijke vertegenwoordiger, onder opgave van het (eventueel) verschuldigde inschrijfgeld en de eerste contributietermijn.

Bij niet-toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat lid of diens wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij de algemene vergadering.

 

Hoofdstuk 4.   Rechten van de leden

Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtneming van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijke reglement, de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging evenals de statuten en het huishoudelijke reglement van de KNGU, de volgende rechten:

- deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging;
- deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging;
- het doen van voorstellen voor, respectievelijk op de algemene ledenvergadering;
- het aanmelden, respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van een vereniging;
- het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU;
- deelname aan opleiding, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU op zowel rayon-, regionaal- als nationaal niveau;
- het aanmelden, respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU;
- het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de KNGU afgesloten collectieve verzekeringen;
- het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene ledenvergadering van de vereniging en de commissie van beroep van de KNGU.

  

Hoofdstuk 5.   Contributies en donaties


De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies en het (eventuele) inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden, als in hoofdstuk 2 van dit huishoudelijk reglement.
Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene vergadering tevens de wijze van inning van de verenigingscontributies en de bondscontributies vast.
De minimum bijdrage voor donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 

Hoofdstuk 6.   Kleding


De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, het voorgeschreven turnkostuum vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van de vereniging.
Daarnaast kan de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, regels vaststellen m.b.t. de kledingvoorschriften voor de trainingen.
Het bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding, welke kleding bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.

 

Hoofdstuk 7.   Bestuur


Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te weten:

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- ledenadministratie
- bestuurslid.

Het bestuur kan desgewenst met vier personen worden uitgebreid:

- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid.

 

Hoofdstuk 8.   Benoeming en benoembaarheid


Het bestuur kan voor elk te noemen bestuurslid een kandidaat stellen. Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht om kandidaten te stellen.
Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van tenminste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Het bestuur kan besluiten een kandidaatsteling te aanvaarden waarbij de termijn van tenminste veertien dagen niet is aangehouden indien:

- een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
- er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld.

Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij tenminste vier weken voor de algemene vergadering aan het bestuur meedelen, dat zij niet voor de herbenoeming in aanmerking wensen te komen.

Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming.
Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene vergadering is gehouden.

 

Hoofdstuk 9.   Bestuursvergaderingen


Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden bij de vergadering aanwezig is.
Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij een van de bestuursleden anders wenst. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid hiervan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Hoofdstuk 10.   Dagelijks bestuur


Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.


Hoofdstuk 11.   Voorzitter


De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.

 

Hoofdstuk 12.   Secretaris/Ledenadministratie


De secretaris is verantwoordelijk voor:
- het houden van de notulen van de vergaderingen;
- het voeren van de algemene correspondentie;
- het in goed geordende staat houden van het archief;
- de verzorging van het algemene ledenregister;
- het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
- de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

Hij/zij wordt in zijn werk zonodig bijgestaan door, respectievelijk kan een deel van zijn taken
overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris, redactie en ledenadministratie.

 

Hoofdstuk 13.   Penningmeester


De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.
Hij is verantwoordelijk voor:

- en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
- het innen en administreren (of de ledenadministratie) van de contributies en de gelden van de donateurs;
- de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;
- het innen en administreren van de overige inkomsten;
- het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per geval van het bestuur, een bedrag van duizend euro niet te boven mag gaan;
- het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
- het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
- het beheer en de administratieve van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;
- het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
- het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

Hoofdstuk 14.   Kascommissie


De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur.

 

Hoofdstuk 15.   Overige commissies


In dit hoofdstuk kan worden vastgesteld welke vaste commissies de vereniging kent en hiervoor een klein reglement vastleggen.
In dit reglement wordt vastgesteld:

a. Wie de leden van de commissie benoemt.
b. Wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
c. Aan wie of wat de commissie verantwoording schuldig is en/of wordt gerapporteerd.
d. Hoe vaak en hoe de commissie het bestuur op de hoogte houdt.

 

Hoofdstuk 16.   Technische leiding


De vereniging kan een of meer technische leiding in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden.

De vereniging regelt de contracten (allemaal) via het Sport Technisch Kader (STK).

 

Hoofdstuk 17.   Algemene vergaderingen


Clubleden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht om het woord te voeren. Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan alle aanwezigen op de vergadering.

De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
- een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
- de maximum spreektijd per spreker beperken;
- een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
- besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden. De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op een in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten.
- Stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien een van de stemgerechtigden hier tegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.

Voorstellen, die tenminste vier weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gesteld, en door tenminste vijf stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst. Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door tenminste vijf stemgerechtigden.

 

Hoofdstuk 18.   Besluitvorming


1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.

2. Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.

3. Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
. niet zijn ingevuld;
. een persoon niet duidelijk aanwijzen
. meer bevatten dan wat strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen
  die zijn bedoeld;
. ondertekend of op een andere manier zijn gekenmerkt;
. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
. onleesbaar zijn.

4. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien een van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.

5. Stemming over personen geschiedt:
. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of een van de stemgerechtigden, mits  
  hiertegen geen bezwaar door een van de stemgerechtigden wordt aangetekend;
. door middel van schriftelijke stemming.

a. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft behaald;
b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming 
    de volstrekte meerderheid heeft behaald.
Indien bij stemming b. geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een derde stemming tussen twee kandidaten, die bij de stemming b. het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
Indien bij een derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembureau daartoe getrokken.


Hoofdstuk 19.   Opleggen van straffen


Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf definitief op te leggen, de beschuldigde eenmaal in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. De vergadering vindt plaats op een datum en een tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de verschuldigde is gebracht.
Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen na de eerste wordt belegd. Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.
Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen.
Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep.

 

Hoofdstuk 20.   Verenigingsorgaan


Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld dat op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid. Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd.
In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage opgenomen worden ter bestrijding van de kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.


Hoofdstuk 21.   Afdelingen


De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de indeling in afdelingen en de onderscheidingen categorieën van de leden vast.
Indien de algemene vergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor sporten anders dan omschreven in hoofdstuk 1. van dit huishoudelijke reglement, dan zullen daarvoor afzonderlijke reglementen worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk 22. Wijzigingen van het huishoudelijke reglement


Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een voorstel tot wijzigen van dit reglement moet tenminste drie weken voor de datum van die algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekend gemaakt.
Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

 

Hoofdstuk 23.   Slotbepaling


In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan een uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van:…………………………………..

Het bestuur:


……………………………………………………Voorzitter


……………………………………………………Secretaris


……………………………………………………Penningmeester